Algemene voorwaarden

 1. PARTIJEN

Een overeenkomst tot het verlenen van diensten wordt afgesloten tussen:

- dienstverlener:

BREINBOX,

gevestigd te Lupinestraat 10, 8600 Diksmuide

vertegenwoordigd door Tom DURIE, zaakvoerder

- opdrachtgever

 

 1. DIENSTEN / VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

De dienstverlener verbindt er zich toe om op zelfstandige basis, onder de voorwaarden en overeenkomstig de modaliteiten voorzien in deze overeenkomst (hierna "de Overeenkomst" genoemd), de in het contract vastgelegde diensten (hierna "de Diensten" genoemd) aan de opdrachtgever te verstrekken.

 

 1. UITVOERINGSMODALITEITEN

De dienstverlener zal de diensten verstrekken in volledige onafhankelijkheid van de opdrachtgever en zijn activiteiten plannen naar eigen inzicht.

De opdrachtgever ontzegt zich uitdrukkelijk het recht om over de dienstverlener of de bestuursorganen, werknemers of aangestelden van de Dienstverlener enig gezag uit te oefenen waardoor een band van ondergeschiktheid zou kunnen ontstaan.

De dienstverlener staat in voor de naleving van alle wettelijke bepalingen die op hem en op zijn organen, werknemers of aangestelden van toepassing zijn, waaronder, zonder limitatief te zijn, de wettelijke bepalingen inzake BTW, sociaal statuut voor zelfstandigen en werknemers en inschrijving in het ondernemingsregister.

De dienstverlener verbindt zich ertoe alle praktische afspraken met betrekking tot de dienstverlening stipt na te komen. Hieronder vallen het voorzien van een geschikte infrastructuur, het nodige cursusmateriaal, het naleven van de afgesproken data en uren van de dienstverlening, het duidelijk informeren van de opdrachtgever omtrent deze gegevens en het tijdig doorgeven van eventuele wijzigingen.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe stipt op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn of in geval van overmacht tijdig (minstens 48 uur op voorhand) de dienstverlener te verwittigen van zijn/haar afwezigheid.

 

 1. VERGOEDING

De opdrachtgever verbindt zich ertoe de contractueel vastgelegde vergoeding binnen een termijn van één maand na factuurdatum te vergoeden aan de dienstverlener. De factuur wordt opgesteld na afloop van de volledige duurtijd van de dienstverlening.

Facturen kunnen contant betaald worden op de laatste cursusdag of sessie. Facturen kunnen ook worden overgeschreven op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Alle facturen vallen onder de algemene factuurvoorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur.

Partijen komen overeen dat de vergoeding de volledige tegenprestatie vormt voor de diensten die krachtens de overeenkomst worden verleend.  De dienstverlener stelt de opdrachtgever dan ook schadeloos voor, en verbindt zich ertoe aan de opdrachtgever op eerste verzoek te betalen.

 

 1. DUUR EN BEËINDIGING

5.1. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst treedt in werking op datum van haar ondertekening en wordt aangegaan voor een bepaalde duur.

5.2. MOGELIJKHEID VAN (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING

Elke partij kan de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen per aangetekend schrijven, mits 

 • aangeven van een grondige reden, zoals frequente afwezigheid op de afgesproken data
 • betaling van een forfaitaire vergoeding, afhankelijk van de financiële schade die de dienstverlener loopt.

5.3. ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst kan door elke partij bij aangetekend schrijven onmiddellijk en zonder opzeg of schadeloosstelling worden beëindigd in één van de volgende gevallen:

 • in geval van ernstige contractuele wanprestatie van de andere partij. Als ernstige contractuele wanprestatie wordt onder meer beschouwd een overtreding van het niet-concurrentie-, het loyauteits- en het confidentialiteitsbeding vervat in de Overeenkomst en de tekortkomingen bij het vervullen van de Diensten indien deze niet binnen de maand na ingebrekestelling door de andere partij worden opgelost;
 • in geval de andere partij betrokken raakt in een procedure tot ontbinding, faillissement of vereffening of wanneer een partij onvermogend wordt of afstand doet van alle of een belangrijk deel van haar activa.
 1. PERSOONSGEGEVENS

De Dienstverlener verbindt zich ertoe om zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na de beëindiging van de Overeenkomst, alle informatie van commerciële, technische, operationele of financiële aard, met betrekking tot de Opdrachtgever, die de Dienstverlener tijdens de duur van de Overeenkomst verneemt en waarvan de bekendmaking de Opdrachtgever kan schaden, tegenover derden geheim te houden, en niet tot eigen voordeel of ten voordele van enige persoon of entiteit, anders dan de Opdrachtgever, aan te wenden.

De Dienstverlener  maakt zich sterk dat de in dit artikel vermelde verbintenissen onder dezelfde modaliteiten en voorwaarden zullen worden nageleefd door elk van zijn organen, werknemers en aangestelden.

In geval van overtreding van bovenvermelde bepalingen, zal de dienstverlener een schadevergoeding aan de opdrachtgever betalen, onder voorbehoud voor de opdrachtgever om een hogere schadevergoeding te vorderen op basis van de werkelijk geleden schade.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

De Dienstverlener zal de Opdrachtgever schadeloos stellen voor elke inbreuk op de Overeenkomst door hemzelf, zijn organen, werknemers of aangestelden.  Deze schadeloosstelling zal alle schade dekken, inclusief (zonder limitatief te zijn) gevolgschade, advocatenkosten, boetes en  gerechtskosten.

 

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen, en hun respectievelijke vertegenwoordigers, betreffende de Diensten.

De Overeenkomst vervangt en doet teniet elke voorafgaande schriftelijke of mondelinge afspraak, overeenkomst, aanbod, briefwisseling of voorstel betreffende de Diensten.

Elke wijziging of aanvulling aan de Overeenkomst zal enkel bindend zijn voor partijen indien deze schriftelijk is gebeurd en behoorlijk werd ondertekend door beide partijen.”

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van de Overeenkomst brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet in het gedrang.

 

 1. KENNISGEVINGEN

Elke formele kennisgeving, waaronder een ingebrekestelling of de beëindiging van de Overeenkomst, moet schriftelijk per aangetekende brief gebeuren.

De kennisgeving heeft uitwerking de derde dag na verzending.

Privacy

BREINBOX hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BREINBOX houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

BREINBOX is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onze contactpagina.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Uw persoonsgegevens worden door BREINBOX verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BREINBOX (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
 • het verstrekken van feedback (toestemming betrokkene)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding
 • M.b.t kostenvergoedingen: bedrag, bankrekeningnummer voor uitbetaling, bewijsstukken (bij werkelijke kostenvergoeding
 • Handtekening (overeenkomsten en contracten)
 • schoolresultaten (gebeurt alleen met uitdrukkelijke toestemming van en via de ouders. De school wordt niet gecontacteerd, noch voor opvraging van resultaten, noch voor feedback van de begeleiding.)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, worden niet aan derde partijen verstrekt, tenzij u hiervan vooraf op de hoogte bent gebracht en uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft, bij voorbeeld het plaatsen van foto’s of meningen op onze website. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket  (persoons)gegevens bij ons opvraagt, controle vanuit de inspectiediensten op het naleven van de regels rond het toekennen van kostenvergoedingen en de verplichtingen uit de vrijwilligerswet in het algemeen, het overmaken van persoonsgegevens aan de subsidiërende overheid die dit oplegt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Bewaartermijn

BREINBOX bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van een begeleidingstraject of cursus, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld),  hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door BREINBOX dit rechtvaardigt.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens BREINBOX van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie. 

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een  gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorge-ven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

U kan ons  contacteren via de contactpagina van onze website www.breinbox.be. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

 

Wijziging privacy statement

BREINBOX kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20/08/2019.  Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen